Reportage

Lägg ett grönt tak

Är du också en av dem som de senaste åren börjat fundera på vilka avtryck vår generation gör och hur vi kan hushålla mer med våra resurser? De senaste åren har halterna av vissa luftföroreningar i Sverige minskat, medan andra är oförändrade. Halterna är fortfarande så höga att de skadar människors hälsa, växtlighet och kulturföremål.*

Genom att anlägga ett grönt tak leder det till flera fördelar, både ekologiska och ekonomiska. Förutom att ett grönt tak ökar värdet på ditt hus – taket skyddar också mot fuktskador och isolerar mot kyla. Upp till 70% av den årliga nederbörden håller tillbaka med hjälp av ett grönt tak. Det minskar belastningen på hängrännor och stuprör och vattnet som sedan kommer ner i marken. Ett grönt tak reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften. Gröna tak ger en lägre energi energiförbrukning för uppvärmning och kylning – och därmed ett lägre CO2-utsläpp.
Har man takpapp som tätskikt har det visat sig att pappen håller betydligt längre under ett växtlager än om den exponeras för sol och vind.

Film på Vegtech

Underhållsfritt 

Förutom dessa ekonomiska och ekologiska fördelar får du ett tak som håller länge och som är i princip underhållsfritt. Det är dessutom vackert och går att anlägga på de flesta tak. Det finns växter som klarar av att växa på ytor med ganska brant lutning.>Gröna tak är indelade som intensiva,”halvintensiva”, eller extensiva, beroende på djupet av planteringsmedium och det underhåll det behöver. Ett intensivt tak är ett parkliknande tak och lätt tillgängliga och kan innehålla allt från köksväxter till buskar och små träd. Extensiva gröna tak däremot, är utformade för att vara praktiskt taget självgående och kräver endast ett minimum av underhåll, kanske rensning av ogräs en gång om året, eller användning av långsamtverkande gödningsmedel för att öka tillväxten

Sedumtak - en vanlig variant 

Sedumtak är den vanligaste varianten av så kallat extensivt tak och har en uppbyggnad på mellan 2-15 cm jordyta. Gemensamt för extensiva gröna tak är att de endast behöver ett mycket tunt jordlager och ett begränsat underhåll. Av den anledningen är det bara mycket härdiga och växter som är resistenta mot uttorkning som kan växa på taket. Vanligtvis planterar man sedumarter, gräs och suckulenter. Normalt behöver du bara rensa såna arter från ogräs och gödsla en till två gånger per år. Den här typen av tak tillför inte byggnaden speciellt mycket extra vikt. Belastningen går att jämföra med vikten av ett tegeltak.

*Källa: Naturvårdsverket
**Källa: Wikipedia

Vad kan ditt tak kosta?

Takräknaren

Räkna på ditt tak direkt